2018. március 19., hétfő

KORONACSAKRA: Szépség, spiritualitás, Kapcsolat az Isteni Forrással

Negatív archetípusa: Az Egoista
Pozitív archetípusa: A Guru

A koronacsakra közvetíti lényünk felé a Felsőbb Énnel való kapcsolatot. Ha nyitottak vagyunk öröm, szeretet és bölcsesség áramlik a Forrásból felénk. Az egoista nárcisztikus, aki kérkedő és hálátlan. A guru viszont felveszi a kapcsolatot a Felsőbb Énnel, tiszteli a Forrást és ráhangolódik az energiájára.

Negatív archetípusa: Az Egoista

Az egoista elutasít miden spirituális érdeklődést, szerinte minden az ő irányítása alatt áll. Képtelen az alázatra, goromba, képtelen lelki békére, semmi sem elég jó számára. Minden a racionális agyban zajlik, nem tisztel senki és semmi erejét. Csak az egojára hallgat, hajlamos önmaga és mások megbüntetésére. A koronacsakra zárva lehet esetleg egész életén keresztül, műszaki dolgokkal veszi magát körül, mindenre rákényszeríti az akaratát. Mindennemű egységet elutasít, a nyers erőt és akaratot tartja egyedüli megoldásnak.

Az Egoista archetípus meghaladása:

Tartsunk önvizsgálatot kineziológia módszereinek segítségével, ne magunkon kívül keressünk okokat. Isteni természetünk felé nyíljunk meg, engedjük be a ragyogását, engedjük el az egónkat, és azokat a címkéket, melyekkel azonosítjuk magunkat. Apák, anyák, betegek, főnökök, beosztottak, barátok, barátnők. Nem ezek vagyunk, a Forrás arculatai vagyunk.
 • Vizsgáljuk meg az egónkat kivel, mivel azonosítja magát? Nemmel, nemzetiséggel, végzettséggel, szakmával, anyagi helyzettel?
 • Ha nem ezekkel azonosítja magát az ego, akkor kik is vagyunk tulajdonképpen. Célszerű ezen elmélkedni.
 • Ahogy más szempontból szemléljük magunkat, más szempontból vizsgáljuk meg az Egészhez az Egységhez való kapcsolatunkat, átlényegülünk, energiánk magasabb rezgésre emelkedik, szélesebb látókört biztosítva számunkra. Nemcsak a közvetlen környezetünk viselkedésének összefüggései világosodnak meg számunkra, hanem tágabb, szélesebb értelemben vesszük észre a dolgok hátterében munkálkodó összefüggéseket.
 • Ezáltal lehetségessé válik lendületet, elevenséget, szeretetet megélni, és a mindennapokba átültetni.
Az Egoista archetípus meghaladásának megerősítései:
 • megnyitom magam Belső Bölcsességem megtapasztalása felé
 • egy vagyok az Univerzummal
 • egységben vagyok a Mindenséggel
 • a Mindenséghez hangolom az akaratomat
 • felemelem szellememet a tudatosság legmagasabb szintjére
 • megértek másokat, megértem a többiek érveit, nézőpontjait
 • áthat az Univerzum szeretete, kedvessége, értelme
 • megnyílok a magasabb dimenziók felé

Pozitív archetípus: A Guru

Vállalja életében a Legfelsőbb Erővel való együttműködést, szolgálja az emberiséget, miközben lehetőségei egyre határtalanabbá válnak. Ezen a szinten egy lesz a Forrás energiájával. Megérti, hogy Istentől, a Forrástól soha nem különölt el, és a rajta átáramló energia segíthet önmagának és másoknak is. Az egység, az elfogadás, a szeretet az Univerzum mozgató ereje, a tudatos felelősségvállalás megerősíti a spirituális hitet, és lényünk legmagasabb részét képesek vagyunk érzékelni segítségükkel.
A Guru eggyé válik az élet egészével, tanításával, az élet tökéletes ismeretével, együttérzéssel, elme feletti uralommal, az élet tudatosságával.
Az igazi Mester megnyitja tudatát a szeretet felsőbbrendű törekvéseinek, átéli a mindenki iránti legmélyebb szeretetet. Számára az Örökkévaló egyetemes egysége létezik. Elfogadja a dualitás világában a negativitást, amely csupán a mindenkiben létező félelem kifejeződése, és a lélek szépségei, csodálatossága felé fordul.
Tudatosítja, hogy az emberiség hatalmasabb annál, mint aminek véli magát.
A transzcendencia legmagasabb, legtisztább formáját képviseli.

A Guru archetípus megtalálása önmagunkban:

Ehhez önszeretetre, önismeretre, benső felismerésekre van szükség.
Szellemünk teljes elfogadására van szükségünk, mindent el kell engedni, ami nem mi vagyunk. Ha hálával, szeretettel és alázattal fordulunk a mindent alkotó Egy felé, akkor megértjük, hogy életünk célja: a Szellem megnyilvánítása önmagunkon keresztül. Ekkor szabadon önmagunk lehetünk. A megvilágosodáshoz és felismerésekhez valamint önmagunk megismeréséhez fel kell adnunk minden téves hitrendszert, amit a külvilágból merítettünk.
A kineziológia hatékonyan feltárja a mások iránti fals viszonyulásainkat. Energetikai gyakorlatok valamint irányított meditációk ebben nagyszerűen segítségünkre vannak, célirányosan, személyre szabottan. Hatalmas erőre, harmóniára, szeretetre válunk alkalmassá amint megtaláljuk magunkban ezt az archetípust.

A Guru archetípus megerősítései:
 • egy vagyok a Forrással
 • erőmet a Forrásnak köszönhetem
 • az igazság, a szeretet  és a fény útját járom
 • szabadság vagyok, béke vagyok, derű vagyok
 • hálás vagyok önmagam megtapasztalásáért
 • egy vagyok az élet egészével
 • nincs különállóság, csak egység létezik
 • közvetítem a legfőbb jót, örömöt, átlényegítem környezetemet szeretettel
A Fény erőinek közvetítése nehéz feladatnak tűnhet, de csak addig, amíg azt gondoljuk, hogy ugrásszerűen tör be életünkbe. Lépésről-lépésre kell haladnunk, és a meginogások a későbbiekben előnyünkre válnak majd. Megerősítenek és éberebbé teszek minket.


A csakrákhoz rendelt archetípusok témakörnek a végére értem. Ambika Wauters könyve alapján ezek az archetípusok kerültek előtérbe. A Symbolon kártya segítségével még további, részletesebb megismeréshez jutunk, amely nagyszerű önmegismerési út, ragyogó lehetőség  a személyiség feltérképezésének és  az önismeretnek az  útján.
Fontossá válik megtudnunk, hogy egy-egy jelenlegi élethelyzet, szituáció:
 •  milyen okból került elénk, 
 • milyen feladatunk van vele,
 •  miért éppen mi vagyunk a "szerencsés kiválasztottak" ,
 •  és miért éppen most?
A felismerések és tudatosítások segítségével megelőzhetjük a  betegségeket, szorongást, félelemet, pánikot, depressziót, megalkuvást, kiszolgáltatottságot, diszlexiát, diszgráfiát, stb.
Szeretettel várom azokat, akik szeretnének tenni önmagukért és szeretteikért a  kineziológia módszerének segítségével.
2018. január 29., hétfő

Csakrák és archetípusok: 6.) Homlokcsakra: bölcsesség, tudás, intuíció, megkülönböztetés és képzelet

Negatív archetípus: Az értelmiségi 

Pozitív archetípus: Az intuitív

A homlokcsakra a tudatos irányítás központja, innen indul ki a testi, lelki, mentális jólétért mozgósított tudatos irányítás, valamint itt van a székhelye a pszichikai és művészi képességeknek, intuíciónak. Ha tudatosságunkat erre a központra irányítjuk, megnyílnak a Felsőbb Énnel összekötő csatornák, ráhangolódunk a felemelő gondolatokra. Az erényre és erkölcsre vonatkozó tiszta útmutatást itt kapjuk meg. Útmutatóként, védelmezőként szolgál lényünknek a sok bizonytalanság közepette. Amennyiben ez a csakra kiegyensúlyozott, akkor a jobb és a bal agyfélteke összehangoltan működik, és az intuitív valamint az elemző, a játékos és a logikus gondolkodásunk összhangban van. A benső tudatosságra ugyanúgy tudunk összpontosítani, mint a minket körülvevő világra. Segíti a tisztánlátás, befogadás, belátás képességét. Ha értelmi képességeinket nem használjuk rendeltetésének megfelelően, vagyis életünk feladatainak, problémáinak megértésére és megoldására; ha túlzottan intellektualizáljuk az életet, vagy ostobának, zavarodottnak érezzük magunkat, a homlokcsakránk blokkolva van.
Amikor a bal agyfélteke veszi át az irányítást a személyiség elracionalizálja és teorizálja az életét, nem hajlandó a gyakorlatba átültetni semmit, megrekedt fogalmak és eszmék szerint él, energiája akadozik, pang. Mindig megszerezni, elérni, győzni igyekszik, ami aztán kimeríti, szorongóvá, megrekedtté teszi. Elméleteket gyárt, teóriákat épít fel, de a gyakorlatban nem próbálja ki. Rettentően racionális, érzelmek nélkül, folyamatosan a jelenben él, jövő programok nélkül. Elméje túlpörög, tele van felesleges eszmefuttatásokkal.
Amikor a jobb agyfélteke dominál, az értelem háttérbe szorul. Az érzelmek, indulatok kerülnek előtérbe, és kétségekkel, félelmekkel telíti meg világát, káosznak éli meg azt, és minden felmerülő probléma megrémíti. Olyan mechanikus, régi mintákra, válaszreakciókra támaszkodik, melyek teljesen beszűkítik mozgásterét, kiveszik a kezéből sorsának irányítását. Képtelen az élet változásaihoz alkalmazkodni, benső tudás által kézzelfogható megoldásokat találni. Elméje száraz, statikus, rendkívül önfejű, sohasem bízik saját tapasztalataiban, mindig a másodkézből szerzett információk értékesek számára. Korlátok közé szorítja boldogságát, hiányzik az örömszerző, örömátélő képesség az elevenség, a lendület. Ezáltal önmagát betegíti meg, aláássa más emberekkel való kapcsolatát, mert nem ereszkedik le meghitt emberi kapcsolatokhoz, testi örömökhöz.

Az értelmiségi hozzáállás megváltoztatása: 
Az elme gyógyító képességét kihasználva lehet csak ezen az archetípuson túllépni, és életünket gazdagabbá, boldogabbá, ezáltal élhetőbbé tenni. Az intuíció, képzelet és élettapasztalatok segítségével racionálisa fel kell építeni saját boldogságunkat, a bennünk lévő Belső Bölcs segítségével olyan jövőt teremteni, mely boldoggá tesz bennünket. Nagyon fontos a higgadt érzelmek segítségével a tiszta gondolkodás, önmagunk vizsgálata, hogy mi az, ami örömöt okoz, milyen szituációkat értékelünk túl, és ezáltal reagálunk túl. Hol billentünk ki egyensúlyunkból, mi az, amit nem vagyunk hajlandóak észrevenni, megtenni. Mennyire várjuk el önmagunktól és másoktól a tökéletességet, és mennyire adunk teret a tökéletességmániánknak. Az élet tele van hibákkal, problémákkal, kihívásokkal, tökéletlenséggel. Van-e elég bátorságunk szembeszállni az elvárásokkal, tabukkal, mások által helyesnek vélt viselkedésmintákkal, csak azért, mert a saját életünkben most más a megoldás? Merünk-e bízni a Belső Bölcsben, az egyetemes szabályok szerint felépülő intuíciónkban. Merünk-e spirituálisak lenni?

Megerősítések: az értelmiségi archetípuson való túllépéshez:
-hallgatok a Belső Bölcsre 
-megnyitom magam az öröm, a boldogság felé 
-odafigyelek intuícióimra 
-elengedem negativitásomat 
-elengedem a tökéletesség iránti igényemet 
-odafigyelek az engem vezető és védelmező üzenetekre 
-képes vagyok saját erőmet önmagam számára használni 
-mindennap találok valamilyen örömöt az életemben 

Pozitív archetípus: az intuitív
Az intuitív archetípus jellemzői: Ha sikerül meghaladnunk az értelmiségi archetípust, felülemelkedni a gátló viselkedési mintákon, akkor választhatjuk a Belső Bölccsel való kapcsolatot. Normális és egészséges életet építhetünk, ha énünk mélységeiből élünk. Tisztánlátással, benső látás képességével, benső útmutatással és mélységes bizonyossággal életszeretettel kell a kihívásokat fogadni. Bízni kell abban az alapigazságban, hogy az univerzum jóságos, és magában hordozza a jóság és szeretet teljeskörű lehetőségét.
Manapság rengeteg ember növeli intuitív képességét, képezi, fejleszti spirituális tudását. Amely azután magasrendű tudatossághoz és jobb megértéshez vezet. Nagyon fontos megérteni azt is, miszerint a fejlődé velejárója időnként a fájdalom, a nehézségek. De személyes boldogulásunk útján szerzett tapasztalatokat bármikor a többiek szolgálatába állíthatjuk. Ilyenkor válhatunk terapeutákká, gyógyítókká, művész, színész, tanító, szellemi és lelki fejlődést elősegítő fénymunkásokká.
A Földön mindenkinek tanulnia kell, hogy az önismeret, önértékelés, önbizalom fejlődjön, ez az archetípus megtanulja és elfogadja ezt. Szimbólumok, metaforák, álmok üzenetei, tudatalatti által kibocsátott jelképek, a természet által tükröződött üzenetek segítségével ez az archetípus egy csodálatos "világot" fedez fel, mely eddig is itt volt, csak figyelmen kívül maradt, voltak ugyan megnyilvánulásai, de értelmezhetővé csak az intuíció kibontakoztatása után vált.
Az intuitív élet benső, kreatív folyamat, mély belső átalakulás, a tudatalatti elme feltárásában pótolhatatlan szerepet kap. Az elme bennünk rejlő teremtőerejét képes aktiválni, működtetni és bevonzani a szellem gyarapodásához szükséges élményeket. Ezáltal a problémák feladatokká válnak, a betegségek tisztulásokká, melyek megmutatják mely gondolatokat és viselkedésmintákat, reakciókat kell meghaladni.
Mindig voltak olyan kultúrák, melyek tisztelték a világegyetem erőivel kapcsolatot tartó embereket, akik tisztelik Forrásunkat és szakrális természetűnek tartják életünket. Ilyen közegben élő személy a Dalai Láma, a tibeti buddhisták orákuluma, keresztényeknél Jézus, Annie Besant, H.B.Blavatsky, és azok, akik lecsatornázzák az isteni bölcsességet. Tisztelet és hála azoknak is, akik nem ilyen széles körben ismertek, de intuícióikkal megkönnyítik kisebb és nagyobb közösségek életét.

 Megerősítések:
-szeretem az életet, szeretek élni 
-elfogadom az útmutatást és a védelmet 
-az életet megtapasztalni egy gyönyörű utazás, tele élményekkel 
-semmit sem kell bizonyítanom az életben, szerethető vagyok és megtalálom azt, ami örömöt okoz számomra 
-figyelek a Belső Bölcsre 
-figyelek az intuíciómra 
-az élet rengeteg lehetőséget ad a fejlődésre, gyarapodásra 
-a világegyetem jósága és bősége mindig elérhető számomra 
-értékes és szerethető vagyok 
-tisztelem és szeretem azt, aki vagyok
Sok sikert kívánok a felismerésekhez! Ha nem sikerül a régi mintákon túllépni, szívesen segítek, a kineziológia nemcsak feltárja őket, hanem segít is túllépni rajtuk és átültetni az új programokat a gyakorlatba. Várok mindenkit szeretettel, aki szeretne változni, boldogabbá válni.

2017. szeptember 18., hétfő

Csakrák és archetípusok: 5.) Torokcsakra: igazság, kommunikáció, egység, akarat, kreativitás

Negatív archetípusa: Csendes Gyermek

Pozitív archetípusa: Kommunikátor
(Előző csakrák archetípusait lásd lejjebb....)

A torokcsakra az önkifejezés, az akarat a kreativitás központja. Mentális energiát irányít az elménkbe, szívünkbe, hangot adva élményeinknek, szeretetünknek, érzelmeinknek, gondolatainknak. Hídként szolgál az érzelmeink és a gondolataink között.
Ha e hídon feltorlódnak a ki nem fejezett érzelmek, rekedtté válhatunk, gombóc keletkezik a torkunkban, A csakra archetípusa a megbántott, elhallgattatott, valódi lényét elrejtő Csendes Gyermek, aki esetleg még szégyenlős, érzelmi fájdalommal telített,  ellentétben a Kommunikátorral, aki szót emel érdekeiért, vágyaiért, felelősséget vállal életéért és kiáll igényei mellett.

Negatív archetípus: Csendes Gyermek

Különböző elfojtásokról tudósít, ahol a düh, frusztráció vagy erőszak kifejezetlensége áll fenn. Sokszor nem fedi fel sérelmeit, fájdalmait, dühét, vele szembeni durva bánásmódot, szomorúságát, szégyenét. Még ha anyagi helyzetét, jólétét, jókedvét, örömét, kreativitását is veszélyezteti, akkor is csendben marad, bezárkózva, szinte szerződést kötve önmagával, hogy fájdalmának nem ad hangot. Inkább önromboló viselkedésmintákba menekül, alkohol, dohányzás, drog stb, de nem juttatja kifejezésre érzelmeit. A blokkok, melyek a torok csakrában keletkeznek kihatnak a többi csakrára is , ezért kell minden esetben a meditációkban minden csakrára minden alkalommal tisztításokat, harmonizálásokat alkalmazni.
Azt hiszi, ha érzéseit kifejezésre juttatja az valamiféle büntetéshez vagy elutasításhoz vezet. Nem emel szót a saját érdekében sem azért, hogy mit szeretne megvalósítani az életében. A szülő ha észreveszi, vagy ő is hasonlókat élt át gyermekkorában, sokat segíthet egy családi karma oldással, hogy ne legyenek kommunikációs blokkok gyermekén. 
Fizikai tünetek is megjelenhetnek: görcsössé válik a nyakizom, gyakori a torokfájás, összeszorul a száj, az ajkak, nehézzé válhat a nyelés, gombóc érzete lehet a torokban. Ez egy visszatérő mintává válik életének későbbi szakaszaiban is, és képtelen lesz a kommunikációt önkifejezésre, örömei megosztására, barátságok megteremtésére, jólétének megvalósítására használni.

Túllépés a Csendes Gyermek archetípusán:

A torokcsakra feltöltésére kiválóan alkalmas a zene, éneklés, dobolás, természeti hangok - patak zúgás, madárcsicsergés, szélzúgás - hallgatása, valamint kineziológiai oldás a blokkok megszüntetésére, a kialakult viselkedésminták átalakítására. A szabadon áramló energia hatására már bekövetkezik  a fizikai test gyógyulása is, de mindig oda kell figyelni a szabad önkifejezésre, az érzelmek elfogadására és elmondására, és a kimondott szavak hatására felmerülő vágyakra. Ezek elvezethetnek a felvállalt életfeladatok felismeréséhez.

Megerősítések:

 • szívemből beszélek
 • értékes amit mondok és mindenkit érdekel
 • szabadon fejezem ki önmagam
 • tisztán cseng a hangom
 • szabadon áramlik az energia a torkomban
 • kifejezem az érzéseimet
 • örömmel beszélek
 • érzelmeim, gondolataim, tetteim egységben vannak.
Pozitív archetípus: A Kommunikátor

Ezt az archetípust a jelen korban létkérdés beépíteni az életünkbe. Nemcsak szóbeli kommunikáció esetén van rá szükség, hanem művészek zenészek, táncosok, sportolók stb. esetén is. A kapcsolatfelvétel a modern technológia segítségével ma már nem probléma, ezért még hangsúlyosabb ennek a csakrának az akadálytalan működése.
A kommunikátor odafigyel szavai hitelességére, amit kimond, igaznak éli meg, nagyon odafigyel a kimondott szó jelentésére, szívből éli meg szavai súlyát. Bizton lehet rá számítani, nem hiteget, nem fecseg, szavainak súlya van. Szívből és elméből beszél. Világos kommunikációjában nyílt, közvetlen, őszintén kifejezi érzéseit, anélkül, hogy bárkit megbántana.
Jelen korunk pozitív mintaképe, érzi a kimondott szó energiáját, gyógyító erejét. Pozitív hozzáállásával segít másokat is az igazság kifejezésére, érzelmeik kimondására, és igyekszik mások tudomására hozni értékes mivoltukat.
Tisztában van a szabad akarat a szabad választás erejével és építő jellegével. Mentes a bonyolultságoktól, a könnyedén tud szívéből szólni.

Megerősítések:

 • szívből szólok, a szívemre hallgatok
 • jogom van érzelmeimet elmondani
 • kiállok önmagamért
 • kreatív vagyok
 • hangom tükrözi benső lényem mélységeit, erővel telített
 • én magam vagyok a szeretet, önnön hangom szépsége ragyog fel 
 • akadálytalanul áramlik az energia a torokcsakrámban.
A csakrákkal való munka több alkalmat igényel, de megéri a fáradtságot, mert kiegyensúlyozottá, megértőbbé, nyugodtabbá válunk, és ezáltal visszanyerjük az egészségünket.
Szeretettel várok mindenkit, aki változni szeretne.
2017. május 22., hétfő

Csakrák és archetípusok: 4.)Szívcsakra: szeretet, öröm, egység, testvériség és béke

A szívcsakra negatív archetípusa: A Színész

Pozitív archetípusa: A Szerető

A szív az egyik legfontosabb szervünk a testünkben, nyitott szívcsakrával születünk, de ahogy belépünk az illúziók világába, folyamatosan zárul be. Pedig ennek a csakrának a segítségével tudjuk az örömöt, testvériséget, egységet, együttérzést megélni, átérezni, és a más emberekből áradó szépséget és fényt befogadni.
A sok negativitás, félelmek és mások fájdalmának átélése és sebezhetőségünk miatt elveszítjük az élet jóságába vetett hitünket, és ott találjuk magunkat a vágyak és sóvárgások mezején, szeretet nélkül.
Ezt az ürességet azután próbáljuk különböző dolgokkal pótolni, cigaretta, drog, alkohol, szex, kényszerevés, munkamánia, és hosszú még a lista. Közben pedig elfelejtjük, hogy a szeretetet semmi nem helyettesítheti....
Amikor szerelmesek vagyunk, akkor nyílik ki a szívcsakránk, Olyankor megtapasztaljuk mindazt a ragyogást, önfeledtséget, érzelmek megosztását,  amelyet Isten számunkra  biztosít.
A két archetípus közül a színész a szeretet tettetését, a szerető annak átélését mutatja be.

A Színész archetípus ismertető jegyei:

Ez az archetípus úgy él, mintha minden a legnagyobb rendben lenne, megjátssza a szeretetet, miközben a hatalom és az uralkodás sötét érzéseiben vesztegel. Kerüli a szeretettséget, meghittséget, konfliktusok és drámai feszültségek segítségével tartja magát távol az érzelmi közelségtől.
Bezárkózik, inkább szabotálja a kapcsolatot, vitát-veszekedést provokál, régi, mély sérüléseit nem engedi el, helyette irányítgat, mindennek úgy kell történnie, ahogyan ő gondolja.
Évek óta mélyre temetve fortyognak benne a múlt sérelmei, lelki sebeket hurcol magában. Lehasad a szeretetről, életereje elhalványul, szépsége megfakul, gyötrő játszmákba vonja be környezetét, ami már fájdalmas mindenki számára.

A Színész típus meghaladása:

A szeretet a Világegyetem építőköve, szeretet nélkül nem tudunk létezni. Át kell alakítani a szeretetről az elképzelésünket, újra kell fogalmazni, illetve meg kell fogalmazni mi  is a szeretet számunkra. A szívet ki kell nyitni a szeretet energiája előtt, Többször célszerű naponta elmondani: "én vagyok a szeretet, megnyílok az univerzális szeretet energiája előtt, kérem, töltse be a szívemet, lelkemet, egész lényemet". Azután várjunk, és igyekezzünk minél hosszabb ideig megtartani az érzést, majd kiterjeszteni a családunkra, környezetünkre, végül az egész bolygóra...


Megerősítések a Színész archetípus meghaladására:

 • elengedem a múltat, megbocsátok magamnak és mindenkinek
 • ráhangolódom az Univerzumot betöltő szeretetre
 • a szeretet előtt megnyitom a szívem
 • egy vagyok a szeretettel
 • életem célja a szeretet átélése és továbbítása
 • megosztom  a szeretetet
 • elfogadom a szeretetet 
 • olyannak fogadok el mindenkit amilyen / nem biztos, hogy egyetértek vele, de elfogadom/
 • boldog és örömteli vagyok

Pozitív archetípus: A szerető:

A szeretet felé ahogy megnyílunk, a legfontosabb az, hogy önmagunkat szeressük és elfogadjuk. Amikor a szívcsakra nyitva van, életszenvedélyünk fellobban, és eléget minden érzelmi hulladékot, fájdalmat, tökéletlen tapasztalatokból származó frusztrációt. Ilyenkor egyek vagyunk a környezetünkkel, imádjuk a növényeinket, állatainkat és az élet a kezünk alá dolgozik. 
A Szerető archetípus nyitott mindenre, nem zár ki senkit, nem szab gátat, tiszteli az életet, önmagát,  és boldog, izzó energiája feltölt másokat, meleg hellyé varázsolja a környezetét. Feladatnak és kihívásnak éli meg az életét, hiányzik belőle a nehézkesség és kétségbeesés, és a nehéz helyzeteket is könnyedén oldja meg.


A bennünk lévő Szerető kifejlesztése:

A bennünk lévő szeretetért vállat felelősség azt jelenti, hogy képesek vagyunk sérelmeinket, fájdalmainkat elengedni, megbocsájtani önmagunknak és a világnak is, igyekszünk az örök jelenben élni. Beengedjük az életünkbe az örömöt, a mókát, a vidámságot, a szerelmet, és igyekszünk szeretetteljes kapcsolatokat ápolni. Elfogadjuk a mocskost és a taszítót az élet részeként, szeretettel átöblítjük, majd elengedjük megbocsájtással a lelkünkben. Elfogadjuk, hogy az élethez ez is hozzátartozik, de nem engedjük, hogy mindennapjainkat betöltse. Előítéletek és ítélkezés helyett elsajátítjuk a feltétel nélküli szeretetre való ráhangolódásunkat, ráébredésünket. 


Megerősítések a Szerető archetípus számára:

 • szeretem és elfogadom magam 
 • megbocsátok önmagamnak, a múltamnak 
 • elengedem a múlt sérelmeit
 • megbocsátok másoknak és elengedem a fájdalmakat, melyeket megéltem általuk
 • minden szeretet értem van
 • bízok a szeretet erejében, mely meggyógyít, szabaddá tesz
 • a szeretet a lét új birodalmai felé irányít
 • a szeretet összeköt az élet forrásával, átitat, körülölel
 • megbízom az életemet betöltő szeretetben
 • szabadon élek, feltétlen szeretetben.
Szeretettel várok mindenkit, aki lelke mélyére lerakódott fájdalmaitól szívesen megszabadulna, gyengéden, de hatékonyan.2017. április 3., hétfő

Csakrák és archetípusok: 3.) Köldökcsakra: önértékelés, magabiztosság, döntéshozatal, személyes erő

A Köldökcsakra negatív archetípusa: A Szolga
Pozitív archetípusa: A Harcos
(Ambika Wauters: Csakrák és Archetípusaik c. könyv nyomán. Folyatása az előző két cikknek.)

A köldökcsakra irányítja az energiák befogadását és kiáramlását a másokkal való energiacsere kapcsán. Érzelmi és ösztön szinten teszi lehetővé  az emberekkel való foglalkozást. Amikor kiegyensúlyozott ez a csakra egészséges kapcsolatokat alakítunk ki, tudatosak vagyunk önmagunkkal,  elfogadjuk értékeinket, és olyan embereket vonzunk életünkbe, akik szeretetet, tiszteletet, kedvességet mutatnak felénk.
Amikor kiegyensúlyozatlan: olyan élményeket teremtünk magunknak, melyek szétzúzzák önértékelésünket, magabiztosságunkat. Nem tiszteljük önmagunkat, mások negativitásának  terheit cipeljük magunkon.

A Szolga:

Alulértékeli önmagát, nem tiszteli alapvető értékeit. Nem annyira negatív, mint a mártír vagy az áldozat, de nem értéklik a munkáját. Olyan valakit képvisel, aki jól végzi a munkáját, de akit megvetnek, nagyon kevés tiszteletet kap azért, amit végez. Mások elismeréséért küzd, azoktól várja a szeretetet, figyelmet, akik a legkevésbé sem akarják vagy egyszerűen nem képesek megadni azt.
Lehajtja fejét, félrevonul, azt hiszi, sokkal kevesebbet ér másoknál. Könnyű őt manipulálni, egója nem önmagában horgonyzik, lemond életerejéről. Gyakran szenved emésztési, idegrendszeri betegségekben, migrénes fejfájásban, gyomorfekélyben.
Kapcsolataikban minden a másik körül forog, úgy vélik, társuk igényei, szükségletei, sokkal fontosabbak, mint az övék, alárendelik magukat a családnak, családfőnek, és nem kapják meg a nekik járó figyelmet.

Szolga típus meghaladása: az önmagunkért vállat felelősség:

Nagyon fontos felismerni a felvállalt felelősséget, hogy mit szeretnénk az élettől. Meg kell hozni a döntéseket, önmagunk értékelésétől kezdve a vágyainkon keresztül az elvárásainkig mások irányába. A döntéshozatal mindig a jelenben kezdődik, és ehhez megkapjuk azt az erőt, amelyre szükségünk van a megvalósítás folyamán.
Érdemes egy helyzetet végig elemezni, melyben valamikor, valaki éreztette velünk, hogy ő fontosabb, értékesebb. Vizsgáljuk meg a szituációt; a következő kérdések is segíthetnek:
- milyen érzések merülnek fel ezzel a helyzettel kapcsolatban?
- miért érdemel más több szeretetet vagy tiszteletet?
- milyen előnnyel jár a mások iránti engedelmesség?
- viszonozták azok az emberek, akik előnyben részesültek?
Ezután bocsássunk meg az illetőnek, a szituációnak, köszönjük meg, hogy segíthettünk másoknak, hiszen ez egy csodálatos tett volt, még akkor is, ha ők semmibe vettek, vagy esetleg megszégyenítettek vagy szemrehányást tettek a helyzettel kapcsolatban.
Majd engedjük el az összes negativitást, ezáltal megszabadulunk, visszanyerjük önbecsülésünket, életerőnket. Adjuk át magunkat a szeretetnek és kezdjük el tisztelni azt, akik vagyunk, értékelni azt, amit elértünk, és természetesen megkeresni azokat az embereket, akik hasonló értékrendekkel rendelkeznek, mint mi....

Megerősítések a Szolga típus meghaladására:

 • szeretem magam, szeretem magam
 • vállalom a felelősséget a döntéseimért
 • értékelem magam és tudom, mi a legjobb számomra
 • méltó vagyok szép és csodás dolgokra
 • van hatalmam önmagam és a sorsom felett
 • önmagam ura vagyok, szabadon választom a számomra legjobbat
 • erős vagyok, rugalmas vagyok, életteli vagyok 
Pozitív archetípus: A Harcos

A legerősebb személyiségtípus az összes archetípus közül. Felvértez életerővel,összpontosítja képességeinket, lehetővé teszi, hogy képességeink megnyilvánuljanak a fizikai síkon, saját életünk hőseivé váljunk, átvegyük az irányítást a sorsunk felett, ki tudjunk állni önmagunkért, és ha szükséges: nemet tudjunk mondani. Aktív, energikus, férfias énünket fejleszti, ugyanakkor rákényszerít bennünket arra, hogy észrevegyük a bennünk rejlő erőforrást, képességeket, és értékeljük önmagunkat. Az élet által előtárt feladatokban a bennünk rejlő harcol a jóért, azonnal a jó oldalra áll, küzd igazáért, bevetve hatalmát, magabiztosságát, bátorságát, tekintélyét. Harc nélkül üres számára az élet, szüksége van a küzdelemre.
Nem az a típus, aki békét köt az élettel. Viszont csak az anyagi világban hisz, az erővel azonosul, mindent erővel próbál megoldani. Ez spirituálisan gátjává válhat, ha nem ismeri fel az egységet a többiekkel, és azt, hogy sikerei mások tetteinek is az eredménye.

A bennünk lévő Harcos kifejlesztése:

Az önmagáért vállalt felelősség segítségével a személyiségfejlesztés útjára lépünk, a Harcos kilép a másokra való kivetítésekből, nem hibáztat másokat, egyre fejlettebbé, magabiztosabbá válik, egyre könnyebben győzi le az akadályokat és válik egyre sikeresebbé.
Az archetípus vizsgálatakor fel kell tennünk a következő kérdéseket:
 • -Milyen érzéseim vannak a hatalommal az erővel kapcsolatban?
 • Mit érzek, amikor másoknak kell megmondanom, mit tegyenek?
 • Szeretnék-e olyan személyes erőt, mellyel egyedülálló ragyogássá tehetném a világban való tevékenységemet?
Érdemes megvizsgálni a hatalom és a benső bizonyosság közötti különbséget, mert az egyik a külvilágban zajlik, a másik belső világunkban. Érdekes kérdés, hogy meg tudjuk-e különböztetni a kettőt egymástól? Van-e személyes erőnk, amit kifejlesztettünk a hatalmunk gyakorlásához? A hatalom üres belső, személyes erő nélkül.
Ha megnyílunk önnön hatalmunk áramlása előtt, a köldökcsakránkon keresztül életerőt veszünk fel. Beáramlik az energia: növeli életerőnket, kreativitásunkat, visszaszerezzük általa egészségünket, jólétünket, elevenségünket. Növekszik a testi erő, az izmok fiatalossá, tónusossá válnak, csontok-idegek erőssé, rugalmassá.
A bennünk rejlő erőt fokozni lehet testmozgással, tánccal, úszással, aikidova, judoval, masszázzsal, stb. Lelki, szellemi szinten is komoly munkával fejleszteni lehet a bennünk lévő egyetemes erőt, mely stressz, megpróbáltatások, tragédiák hatására leblokkolódik, és csak kemény munka árán válik újra aktívvá.

Megerősítések a Harcos részére:
 • Befogadom az egészséget, az örömöt, a boldogságot, mert megérdemlem
 • Nyitott vagyok a önmagam szeretetére
 • Méltó vagyok a szeretetre, boldogságra
 • Kiállok önmagamért, minden helyzetben kiállok önmagamért
 • Vállalom a felelősséget és használom az erőmet
 • Isteni erő áramlik keresztül rajtam
 • Uralom az életemet, hatalmam van a sorsom felett
 • Kreatív vagyok, belső erőmet használom céljaim elérése érdekében 
A kineziológia hatékony segítség életerőnk visszaszerzéséhez, a blokkok feloldásához, és a múlttal való szembenézés után az elengedést is megkönnyíti. Az örök jelenben élünk, fizikai testünk mindig itt van, csak a gondolatainkkal vagyunk képesek hol a múltban, hol a jelenben cikázni. Sajnos érzelmeink követik gondolatainkat, felidézve olyan rezgéseket, melyekre már semmi szükségünk nincs. Kezelések alkalmával ezek a rezgések átalakulnak és visszanyerjük erőnket, egészségünket.
Szeretettel várom a fejlődni, változni vágyókat.2017. január 3., kedd

Csakrák és archetípusok: 2. Szakrális csakra: jólét, nemiség, bőség csakrája

Negatív archetípusa: Mártír
Pozitív archetípusa: Uralkodó
Ezt a csakrát a vízelem  uralja, tehát az érzelmek vannak túlsúlyban. Elakadás vagy mozgáshiány a hozzá tartozó szervek betegségét okozhatja.
Irányítja ízérzékünket, étvágyunkat. Nemcsak testi szinten, hanem spirituálisan is, az élet szeretetét, élvezetét illetően. Közérzetünk, nemiségünk, a gazdagság és bőség engedélyezése, megélése, valamint elkötelezettségünk tartozik ide. 

Mártír archetípus jellemzői 
/Ambika Wauters nyomán/:

Szenvedéssel teli élet jellemzi, képtelen örömöt és boldogságot megélni, mert az élettel szemben nagyon erős negatív hozzáállás jellemzi. Teljesen belegabalyodik a helyzetekbe, mások kedvéért szenved, mások békessége, kiegyensúlyozottsága érdekében lemond saját akaratáról, boldogságra való jogáról.
Számtalanszor szenved a saját tökéletlen és beteljesületlen jóléte, kreativitása, életvezetése miatt, mert a lehető legjobbat akarja szeretteinek. Úgy érzi minden reménytelen, és lehetetlen változtatni úgy a dolgokon, hogy az számára előnyös legyen. Önmagát következetesen megtagadja, messzire űzi a személyes boldogságát, és van benne egy mélyről jövő bűntudat, hogy megérdemli  a szenvedést. Ha szerettei esetleg elhagyják vagy meghalnak még elkeseredettebbé, dühösebbé válik.
 A társadalmi elvárások támogatják azt az elvet, hogy másokért áldozatot kell hozni. Viszont semmi nem tesz jobban erőtlenné senkit annál, minthogy hosszú távon lemondjon álmairól, vágyairól, és ezáltal akaraterejéről, és mások szolgálatába állítsa. Ha valaki nem a saját sorsát éli, személyisége feladásra kerül, megsemmisül. Feladja önmagát, függő kapcsolatokba menekül, megállítja életerejét.
Viszont megvan benne a másokban való bűntudat keltése, főleg amikor kinyilatkoztatják vágyaikat, elképzeléseiket,  mert ilyet a mártír sosem tenne...

Kilépés a Mártír szerepből:
 • az energiát vissza kell vonnia önmagába
 • saját erejét fokozatosan visszanyerni, önszeretet által
 • szeretetből tenni dolgokat, önfeláldozást sürgősen abbahagyni 
 • olyan tevékenységet megtalálni, melyeken keresztül örömöt, lelkesedést élhet meg
Megerősítések a szerep elhagyására:
 • gondoskodom magamról, életerőmet visszanyerem
 • elengedem az önfeláldozást, érzéseimet minden helyzetben kifejezem
 • elengedem a félelmeket, kétségeket, melyek miatt nem tudtam átélni a szeretetet
 • feltétel nélkül szeretem magam
 • tisztelem a hibáimat
 • hálás vagyok a hibáimból eredő tanulásért
 • saját feladataim a legfontosabbak számomra 
 • kimondom vágyaimat, elképzeléseimet
Pozitív archetípus: Uralkodó

Amikor sikerül a mártír-tudatosságon túljutni, önmagunk, saját lényünk fényébe lépünk. Nagyfokú tudatosság, bátorság és egészséges arányérzék jellemző, amikor tudjuk, mennyi kell éppen. Az élet szeretete, élvezete, kényelme, gondoskodás, önfeledtség és békesség kerül előtérbe.
Az Uralkodó jól érzi magát az emberek között, neki az élet egy játék, odafigyel ételeire, baráti, családi összejöveteleket szervez. Inkább a külső világ megnyilvánulásai varázsolják el, az élet adományaival van elfoglalva, a kifinomult belső világ nem jellemző rá. Sokszor figyelmen kívül hagyja az éltető spirituális tartalmakat, de ennek ellenére nagyon boldog, életteli életet él.
Előre lépés ennél az archetípusnál,  ha figyel a személyes fejlődésére, megnyílik az érzelmi és spirituális élet felé, benső mélységei felé. Nem azonosítja önmagát a külsőségekkel, a díszlettel, de használja őket saját személyes fejlődésére, spirituális képességének kibontakoztatására.

Megerősítések:
 • remekül érzem magam minden körülmények között
 • gondoskodom magamról, türelmes vagyok
 • bízom az élet csodáiban és örömteli alakulásában
 • nyitott vagyok az engem körbevevő szeretetre
 • szeretem azt, aki vagyok
 • világomban erős és befolyásos vagyok
 • megosztom másokkal örömömet, gyengédségemet

Ha valamelyik archetípusnál magadra ismertél, és szeretnél változtatni vagy a mókuskerékből kiszállni, várlak szeretettel. 2016. október 31., hétfő

Csakrák és archetípusok: 1.) Gyökércsakra archetípusai: Az áldozat és az anya

( A csakrákhoz kapcsolódó életterületek aktiválásának folytatása.)
A gyökércsakra a gerinccsatorna alján található, az alapokhoz, anyagiakhoz, jóléthez, biztonsághoz, családhoz, otthonhoz való viszonyunkat szimbolizálja, valamint a gyökeret eresztést. Földanyával való kapcsolatunk és a földön való megállapodás, a  valóság- és realitásérzékelésünk is ennek a csakrának a működését tükrözi vissza.
Ha felismerjük a bennünk rejlő gátló mintákat, negatív hitrendszereket és tudunk rajta változtatni, hozzájárulunk életünk szebbé tételéhez ( és a környezetünk is hálás lesz érte).
Amikor elveszítjük kapcsolatunkat a Földanyával, leválasztjuk magunkat a a Föld Szelleme gyógyító forrásáról, akkor létünk alapjait veszélyeztetjük.
A gyökércsakrának a helytelenül működő negatív archetípusa  (Ambika Wauters: Csakrák és Archetípusaik c. könyve szerint) az Áldozat, pozitív pedig az Anya.
Áldozat típus néhány jellemzői:
 • nem érzi magát felelősnek a történtekért, az őt körülvevő körülményekért
 • azért szenved, mert úgy véli a döntés jogát elvették tőle, saját sorsa felett nincs hatalma
 • reménytelen helyzetben van, teljesen rá van szorulva a külvilágra
 • elméje a félelem, a rettegés  és elkeseredettség állapotában vesztegel
 • nehezen vagy egyáltalán nem tudja felépíteni magát egy válság, megpróbáltatás után
 • mások a hibásak, mások a felelősek, ő csak másokért végez mindent
 • sokan csak stresszhelyzetben élik át áldozatszerepüket: düh, félelem, frusztráció és sértődés mélységeiben
Kilépés az áldozatszerepből:
 • elengedni a negatív érzéseket
 • megváltoztatni a lelki beállítottságot és gondolkodásmódot
 • tudatosítani: van esélyünk dönteni és ezáltal saját sorsunkat befolyásolni
 • méltónak tartani magunkat a szerencsére, örömre, jólétre, egészségre, stb.
Megerősítések az áldozatszerep elhagyására:
 • erős vagyok és képes vagyok a nehéz helyzeteket is megoldani
 • hálás vagyok és felismerem a nehéz helyzetekben rejlő tanításokat 
 • örömmel tekintek magamra a jelenben
 • tisztelem magam, megengedem magamnak, hogy egészséges legyek, kiegyensúlyozott, stabil legyek
 • tisztelem magam
 • a jelenben, az "itt és most" -ban élek
Az Anya archetípus vizsgálatánál felmerülő kérdések:
 • Gondoskodom-e kellőképpen önmagamról, vagyontárgyaimról, ételemről, szükségleteimről?
 • Függés nélkül tudom elfogadni mások szeretetét?
 • Kellő mértékben pihenek, lazítok, megengedem-e magamnak vagy luxusnak tartom azt, amit a saját érdekeim diktálnak? Vagy mindig alkalmazkodom?
Anya archetípus megerősítései:
 • A tőlem telhető legjobb módon vigyázok magamra és szükségleteimre.
 • Szeretettel táplálom testemet és vigyázok rá.
 • Tisztelem magamban az Anyát, aki a legjobban tudja, mi a fontos számomra.
 • Méltó vagyok az általam vágyott dolgokra.
 • Elengedek minden kétséget és félelmet,  mely a bőség és szeretet útjában áll.
 • El tudom dönteni, mi jelenti számomra a legnagyobb örömöt és boldogságot.
A kezelés során az emlékekben felmerülő élethelyzetekben visszaidézzük az áldozat és az anya mintát,  meditációban kilépünk a stressz okozta érzelmekből, tudatosítjuk a megoldást. Számtalan szempontból részletesen végignézzük a szituációkat és elemezzük őket.
A felismerések és a kezelés segít a mintákon való túllépésen, és felelősséget vállalni önmagunk életéért.
Szeretettel várok mindenkit, aki szeretne változtatni önmagán.
( következik: szakrális vagy nemi csakra: Mártír és az Uralkodó archetípusa)
weblapomat szeretettel ajánlom figyelmedbe:
www.kinezstudio.hu

2016. október 17., hétfő

A csakrákhoz kapcsolódó életterületek aktiválása

A csakrák energetikai központjaink,  melyek segítségével energiát veszünk fel az Univerzumból, mind fizikai, érzelmi, szellemi és spirituális szempontból. Hét főcsakrát szoktunk vizsgálni, emellett nagyon sok alcsakra is létezik, melyeket naponta többször is használunk, általában tudattalanul. A tenyércsakra és talpcsakra is közéjük tartozik. A gerinccsatorna mentén helyezkednek el a főcsakrák, a gyökércsakrától a koronacsakráig. 
Anatómiailag nem érzékelhetőek, de túlnyúlnak a fizikai testen, kívül és belül egyaránt elhelyezkednek. Minden csakrához tartozik egy-egy  életterület, és ha önismereti utazást teszünk, felismerhetjük:
 • mely életterületünk elhanyagolt
 • melyikre koncentrálunk túlzottan
 • melyikre görcsölünk rá, erőfeszítést nem kímélve
 • melyiket hagyjuk figyelmen kívül
Ha a  csakráink egészségesen működnek, szabadon vezetik az energiát, minden rendben zajlik körülöttünk. Segítségükkel jutunk életerőhöz, energiához. Minden csakrához kapcsolódnak a környező szervek, belső elválasztású mirigyek, melyek rajtuk keresztül kapják az univerzum és a föld energiáját.
Ha akadályoztatva van az energiaáramlás a hozzá kapcsolódó szervek nem működnek megfelelően.  A negatív események, negatív gondolkodás, negatív beállítódottság, traumák blokkolják az életenergia szabad áramlását. 
De nemcsak a testünkkel állnak kapcsolatban, hanem az érzelmeiket, gondolatainkat, szellemi beállítottságunkat is befolyásolják. Minden csakrában ott rejlik a pozitív és negatív viselkedésminta, a csakrában rejlő felelősségvállalás, szeretet, (önmagunk vagy inkább mások szeretete pl. a szívcsakránál) a bennünk rejlő teremtőerő, kreativitás, kitartás, stb.
Mivel nagyon sok emberre jellemző ugyanaz a tulajdonság, amely valamelyik blokkolt vagy túlságosan nyitott csakra esetében előfordul, az archetípusokhoz is kapcsolhatók. 
Az archetípusok a mesékben, legendákban, mítoszokban fordulnak elő, melyek az emberi lét magjából fakadnak, egyetemes kivetülései, tükrei az érzelmeknek, cselekedeteknek, és az emberi tudat sok oldalú tetteinek. 
Ezek kapcsolhatók egy-egy csakrához, melyeket Carl Jung "viselkedési mintáknak" nevezett.
Ezeken keresztül megismerhetjük önmagunkat, önismereti utazást tehetünk, hogy a megnehezített életterünkkel végre szembenézzünk, és mindennapi változtatások segítségével túllépjünk a régi hiedelmeken, rossz szokásokon, tudati kilengéseken, kínzó kényszerességeken. 
A felelősségvállalás szintjei és az archetípusok által képviselt képességszintek közvetlen kapcsolatban vannak egymással. Ha végigmegyünk ezen az energialétrán, tudatosítva a blokkoló mintákat és kioldva azokat, életünk minőségileg átalakul, életenergiával, erővel töltődünk fel, és életünk magasabb rezgésen áramlik tovább.  /Ambika Wauters: Csakrák és Archetípusaik c. könyve alapján /
A gyökércsakra és a hozzá kapcsolódó archetípusokat hamarosan ismertetem.
A kineziológiai oldás folyamán 1-7 éves kori önmagunkat ért sérelmek és ezek megbocsátása is előtérbe kerül, hozzákapcsolva a családi karma egy piciny szeletét is....
Szeretettel várom azokat, akik szívesen elindulnak az önismeret meredek létráján....

2016. január 7., csütörtök

Megbocsátás

A megbocsátás isteni erény, mindennapi imáinkban kellene szerepelnie. Ha imádkozunk, megtalálható benne, de könnyedén túllépünk rajta, nem gyakorolva igazi jelentését.
Pedig ha mindennap szánnánk időt az elcsendesedett megbocsátásra, sokkal könnyebbnek, elevenebbnek, energikusabbnak éreznénk magunkat.
Ugyanis a neheztelés, harag, gyűlölet, keserűség, szégyenérzet, stb., rengeteg energiánkat emészt fel. Az energiacsatornáinkon keresztül, melyek összekötnek másokkal, az energiánk nagy része elszivárog, negatív érzésekkel-gondolatokkal telítve. Folyton rágódunk valamilyen eseményen, mondatokon, szituáción, emailen, és a figyelmünk megoszlik a végzett tevékenység és a gondolataink áradata között. Ezáltal a hatékonyság is csökken, nem értjük, miért nem tudunk gyorsan, hibátlanul végezni feladatainkkal.
Tehát a saját érdekünkben kellene megbocsátani, minél előbb, hogy több energiánk maradjon önmagunkra és tevékenységünkre.
Megbocsátás nélkül mindig ítéleteket alkotunk, melyek azután vagy megfelelnek a valóságnak, vagy messze távol állnak tőle....
Ezek az eltorzult gondolatok kivetítésekké, gondolatmintákká válnak, egyre ködösebbé, kivehetetlenebbé, egyre kevesebb kétely fér hozzájuk, egyre távolabb kerülnek az értelemtől. Ha párunk vagy bárki figyelmeztet:  nem így szemléld a szituációt, az illetőt;  mély felháborodás rá a válasz, dühödt törekvés a valóság szétzúzására, minden érv félresöprése, mely ellentmond a felállított tévhitnek, nézőpontnak.
Ezek a gondolatminták, energetikai kivetülések azután eszeveszett sebeséggel törnek céljuk felé, felforgatnak, eltorzítanak mindent, ami hitük szerint akadályt jelenthet választott útjukon. " A gondolatnak teremtő ereje van"  - ez a mondat ilyenkor megvalósulni látszik. Hála a Teremtőnek, azért nem lesznek beláthatatlan következményei, mert belép a védelmi rendszer: akár a sajátunk akár azé, akire neheztelünk, és tompít a következményeken, és "csak" depresszió, betegség vagy szétszórtság lesz belőle...
A megoldás egyszerűnek tűnik, ám gyakorlatban mégsem könnyen kivitelezhető:
 • le kell csendesíteni az elmét, a gondolatokat, önmagunkat
 • békét kell a szívbe sugározni
 • megbocsátani az adott személynek
 • örömmel üdvözölni a Csendet, a Békét
 • csendben várakozni, ítélkezésmentesen
 • szeretet sugározni önmagunk és mások felé
Gyakorlat teszi a Mestert, sok-sok alkalom után sikerülni fog.....

Ha esetleg nem megy könnyen, szeretettel várom azokat, akik mégis szeretnének a megbocsátás nehéz útjára lépni, hogy azután könnyebbé váljanak mindennapjaik, és harc helyett békesség legyen a szívükben, életükben. Az első lépés a legnagyobb, amikor felismerjük, mindegy kinek van igaza, csak már legyen a szeretet, a békesség, az öröm  a mindennapok alapja.

Nagyon Boldog Újévet kívánok minden régi és leendő kliensemnek sok-sok szeretettel!!!

2015. május 22., péntek

Betegséget okozó gondolatok

A negatív gondolatok betegséget előidéző hatása Ruediger Dahlke és Kurt Tepperwein munkásságának köszönhetően mára már eléggé közismert.
A betegség, mint szimbólum c. könyvében Dahlke részletesen leírja a lelki okait számos betegségnek.
Milyen érzelmek, gondolatok hatására milyen tünetek keletkeznek a testben, vagyis a tudatunkkal hogyan betegítjük meg, egyébként egészségre szánt testünket?
Érdemes betegségeink kapcsán felfedező útra indulni, mert a Lélek a betegségeken keresztül is üzen, ha letértünk az utunkról.
Bár többféle elmélet szerint előnyösebb a Most-ban élni  /Eckhart Tolle szerint pl.- ami nagyon megszívlelendő tanács, és ha következetesen betartjuk, nagyon komoly eredményeket, változásokat érhetünk el általa/ , de - sajnos- időnként pszichoanalizisre,  vissza kell térnünk a múltba.
A múltban kialakult viselkedésmintákkal, érzelmekkel ugyanis kell kezdeni valamit, ahhoz, hogy a jelenben és jövőben hosszútávú és számunkra előnyös, tartós változások stabilizálódjanak.
Amikor felmerül egy betegség, a lelki hátterében nagyon időszerű változásokat követel, melyre már régóta megértünk, de halogatjuk, nincs elég erő és kitartás a megfelelő változtatások megtételéhez, a továbblépéshez, és bizony leállít minket az Élet, nem hagyja, hogy továbbra is figyelmen kívül hagyjuk a feladataink időszerűségét.
A feladatok életfeladatok, az adott életszakasz valamikor felvállalt feladata, amely lélekfejlődést kellene, hogy erdményezzenek, ha megvalósítanánk őket.
Csakhogy könnyű ezt mondani. mert vajon a személy felismeri-e jelenbeli életfeladatát, vagy még "köröz" szerencsétlen, "mi is az, amin változtatnom kellene"?
Ehhez ad nagyszerű segítséget a könyv, végigelemzve jónéhány betegség lelki hátterét.
Amikor idáig eljutottunk, félúton vagyunk, innentől kezdődik az igazán érdekes munka, mely összefüggések láncolatát tárhatja fel az egyén számára kineziológiai oldások segítségével.
Ez a gyönyörű módszer segít:
a felfedezések csodákkal megtűzdelt útját bejárni,
- felismerésekhez hozzájutni,
- a dolgok mögött meghúzódó összefüggéseket feltárni,
- a bekapcsolódott érzelmek okait felderíteni.
Az oldások alkalmával különböző energetikai gyakorlatok segítségével a beblokkolt energiák felszabadulnak, visszatér az életerő, beindulnak az öngyógyító folyamatok, és ha sikerül megvalósítani a változásokat, a szervezet meggyógyul.
Ha van kedved tenni önmagadért, az egészségedért, szeretettel várlak!

2014. április 14., hétfő

Test-lélek "egysége" - Életút

Ezoterikus körökben elterjedt nézet, hogy a lélek választ fizikai testet leszületése előtt.
 A reinkarnációt hatalmas munka előzi meg, nagyon sok részlet egyeztetve van a tervek készítésekor. A lélek a felvállalt életfeladatát különböző életszakaszaiban előre megtervezi, persze nem egyedül. Hatalmas munka folyik ilyenkor, hiszen a lélekfejlődés csak úgy jöhet létre, ha gyakorlatba átültethető programmal érkezik.
A fizikai test kiválasztásánál sok szempontnak kell érvényesülnie, a fizikai erőnléttől kezdve, a gének által behozott szellemi, érzelmi indíttatásokon keresztül. Ezeknek összhangban kellene lenniük a vállalt életfeladattal, mert akkor várható siker az életút során.
Mi a helyzet akkor, ha nincs meg az összhang, ha túl sok az ellentétes beállítottság?
A lélek leérkezik hatalmas tervekkel a fizikai síkra, fiatal korában még jobban elhiszi, hogy tervei valóra válhatnak, azután egyre többször tudatosodik benne, hogy minden igyekezete ellenére sem alakul úgy a sorsa, ahogy szerette volna.
Ki a hibás ilyenkor? Ki nem tesz meg mindent?
A DNS-en keresztül kapott minták lenyomatai akadálytalanul fejtik ki hatásukat, amíg nem tudatosul, hogy bármit tesz az entitás, akárhogy előre megtervezi a folyamatokat, egy pontnál kicsúszik az irányítás a kezéből. Érthetetlen, előre nem tervezett módon, és mindig ugyanakkor. Vagy minden tisztázó megbeszélése veszekedésbe torkollik, már menekül a beszélgetések elől, mert csak vita a vége. 
Ilyenkor a generáción keresztül beörökölt viselkedésminták lépnek "akcióba", és esetleg évszázadok óta beidegződött minta szerint zajlik le a program. A környezetnek a könyökén jön ki a "műsor", hiszen annyiszor átélték már a szülők veszekedését, esetleg még a szófordulatokat is kívülről tudják....
A lélek ilyenkor érzi, hogy nincs is kedve az egészhez, de a program erősebb, és csak másnap vagy később próbálja magát mentegetni egy egy veszekedés után, fogadkozva, hogy sohatöbbet és ezazutolsó.....
A test és lélek harmóniája nagyon érzékeny terület, sok szenvedéssel jár, amíg nem tudatosul, hogyan lehet érte tenni. Nem ellene, érte.
A minták azok minták, csak ugyanazt lehet velük végigfuttatni. De hogyan lehet új mintákat beprogramozni, és átültetni a gyakorlatba úgy, hogy élhetőbb életet, békességet, örömöt biztosítson?
Kitartó munkával, odafigyeléssel, és oldásokkal a régi programokon túl lehet lépni, és ez elvezet egy élhetőbb élethez, melyben a test és lélek egymás támogatóivá válnak, kritizálás, becsmérlés helyett.
Mert azzal tisztában vagyunk, hogy saját testünknek önmagunk vagyunk a legnagyobb kritikusai, és most nagyon finoman fogalmaztam.
Az a csoda, hogy szegény testünk nem lázad fel ezek hallatán, hanem ennek ellenére éjjel-nappal szolgál minket. Azért betegszik meg, mert már képtelen a sok negatív gondolatot és érzelmet közömbösíteni, túlterhelt a sok magasfeszültségtől, és kritikától.
Igyekezzünk tehermentesíteni, és az érzelmek lelki hátterét kideríteni, hogy sokáig tudjon szolgálni minket, életfeladataink megvalósítása közben.
Szívesen segítek ebben azoknak, akiknek elegük van a régi minták gyötrelmeiből, szenvedéseiből.

2014. február 2., vasárnap

Párkapcsolatok megtört fénye 2.


Az ősök által örökített minták a DNS hatalmas rendszerébe bekódolva csak alkalmas életszituációkra várnak, hogy aktiválódhassanak, és akadálytalanul kifejthessék hatásukat.  A pozitív, építő jellegű kódokkal rendelkező embereknél, sokszor számukra is érthetetlen, miért mennek ilyen jól a dolgaik, a többiekről nem is beszélve, akik irigyen szemlélik, milyen könnyű is bizonyos dolgokat áthidalni, megoldani egyes embereknek.
Ők azok, akiknek az őseik sokat fáradoztak az egészséges, élhető minták fizikai síkon való rögzítésén. Vagyis okosan, indulatoktól távol tartva magukat, de nagyon aktívan részt vettek az ÉLET által eléjük tett feladatok minden érintett számára legjobb megoldásának megtalálásában.
Az Universumban van egy olyan törvény, mely szerint minden egyensúlyra , harmóniára, nyugalomra  törekszik,  ami a Létben van.   Ez a kiegyenlítődés  törvénye.
„A számla úgyis mindig kiegyenlítődik!” – szoktuk is mondani.
„Mindennek megjön a böjtje.” – szlogenjeinkben is benne van ennek a törvénynek a realitása, ismerete.
Az éjszakát nappal követi, a fényt árnyék, a nagy kilengéseket csendes időszakok, hogy az egyensúly meglegyen.
Azokkal a mintákkal nincs is semmi tennivalónk, melyek megkönnyítik az éltünket, azokkal van dolgunk, melyek megnehezítik. Minden erőfeszítéseink ellenére sem akarnak összejönni, jóra fordulni, mert nincs helyes, a gyakorlatba átültetett ismeretünk. Ilyenkor kell visszanézni a múltba, mit is hoztunk magunkkal, kitől örökölhettük, és miért kell éppen nekünk változtatni a mintán. Rengeteg összefüggés megvilágosodik egy-egy felismerés kapcsán, és életünk bármely területe rendbe tehető.
Nincs kivétel, ha okosan, következetesen állunk neki, a siker nem marad el.
Legyen az párkapcsolati, gyermekneveléssel összefüggő, szülőkkel való konfliktusok, munkahelyi, idegen emberekkel- szomszédokkal kapcsolatos, egészségügyi, esetleg szexuális, tanulási vagy utazással összefüggő.
Az irigység, féltékenység, elismertség hiánya is hatalmas energiákat képes beblokkolni, és megkeserítheti a mindennapokat. De a lustaságot, a fáradékonyságot, kedvtelenséget, depressziót is a rossz beidegződéseknek, kódoknak köszönhetjük.
Tehát az életünk bármely területe akadozik, annak oka nemcsak bennünk keresendő, hanem az örökölt viselkedésmintákban. Ez nem felmentést ad, hanem arra sarkall, hogy saját érdekünkben megmozduljunk, és rendbe hozzuk az életünket, felelősséggel, hogy a gyermekeink már ne örököljék a lenyomatokat, saját életünk boldogabb, kiegyensúlyozottabb legyen.
Oldások befejeztével mindig rájövünk, miért volt szükség a negatív szituációkra, ugyanis a változások meglépése mindig rengeteg pozitív hozzáállást hoz, és minőségi javulást az adott életterületen.

Szeretettel várok mindenkit, aki szívesen változtatna az érzésein, a mindennapjain!

2014. január 15., szerda

Belső Bölcsesség

Intuíció
Amikor visszagondolunk életünk jól működő időszakaira, arra a következtetésre jutunk, hogy a "dolgok csak úgy jöttek, és minden, mindig időben érkezett", különösebb erőfeszítés nélkül sikerült őket összehangolni, elérni a kívánt eredményt.
De, sajnos, nem világos, hogyan jutottunk el ebbe a felemelő állapotba. Csak tettük a dolgunkat, semmi különösebb..
Ma viszont, hiába akarjuk, hogy visszajöjjön a régi "hullám", és előrerepítsen, nem nagyon igyekszik, nemhogy röpíteni, még segíteni sem.
Vajon mi történt?
Az életerő energiára való rácsatlakozáshoz jó lelki, szellemi és fizikai állapotban kell lennünk, másként elérhetetlen. Felhőkön át nem süt a nap, csak törten átszűrődik...
Az életerő sem tud átjönni a negatív energiákkal kibélelt aurán. Ha keserűség, harag, depresszió, betegség, csalódottság, gyengeség, pénzhiány foglalkoztat bennünket, nem kapunk hajtóerőt az ebből való kilábaláshoz. Pedig pont akkor kellene a legnagyobb segítség.
Fura fintora a Sorsnak.
De az is lehet, hogy éppen meg akar tanítani arra minket, hogy a legkilátástalanabb helyzetből is van kiút.
"- Már nem is tudom, hogy keveredtem ki belőle...
-Egyszer csak beindult az Élet körülöttem, és tudtam, mit kell tennem..."
Amikor sikerül elérni   - csak egy villanásra is  -  hogy jó kedvünk legyen, kevésbé érezzük nyomasztónak a helyzetet, Belső Bölcsességünk azonnal tudatja, nem annyira reménytelen a helyzet. Ezért érdemes barátok közé menni, kimozdulni otthonról, mert ilyenkor az önsajnálat elfelejtkezik kis időre magáról, és már be is indul az intuíció.
A belénk kódolt megoldó kulcs, melyről nem sokat tudunk, csak időnként, utólag véljük felfedezni jótékony hatásait. Amikor hallgatunk önMagunkra, a Belső Magra, sokkal egyszerűbbnek, elérhetőbbnek tűnnek a dolgok, mint egyébként.
Hogyan tudjuk felvenni a kapcsolatot önMagunkkal?
Meditáció, yóga, sport, Prána-,  Reikienergiával, és természetesen kineziológia segítségével. Tudatosan, amikor éppen szükség van rá, amikor a problémáktól szürke a kék ég, a kineziológia akkor is hatékonyan segít átlátni a szituációkat, a párhuzamokat, és megtalálni a legmegfelelőbb megoldást.
Szeretettel várok mindenkit, aki szeretné intuícióit tudatosan működtetni. 

2013. november 25., hétfő

Párkapcsolatok megtört fénye

Vajon mi az oka  a sok tönkre ment párkapcsolatnak?
Ennyire kevésbé lennének toleránsak az emberek egymással szemben? 
Ennyire nagy a szabadság iránti vágyuk?
Vagy nem számít a következmény, amely a válások után a nyakukba zúdul?
Valószínűleg mindegyik kérdésre igen a válasz. 
Amikor a léleknek elege lesz abból, hogy nem hallgatják meg, nem hallják meg amit kinyilvánít, nem figyelnek oda a minimális kívánságaira sem, esetleg folyton bebizonyítják logikai érvekkel alátámasztva, mennyire rosszul ítéli meg a helyzetet, akkor meghozza döntését, és érzelmileg  - sokszor fizikailag is  - kivonul a kapcsolatból.
Érzelmileg már jóval előbb, mint az a másik félben tudatosulna. Bár a kapcsolatok döntő többségében ilyenkor még határozottan jelzik egymás felé a megsértettségüket, elkeseredettségüket, de nincs fogadó fél, aki erre éppen odafigyelne...
Ha visszanézünk az időben, őseink életére, ott  - sok esetben -   még rosszabb volt a helyzet. A feleségnek, helyenként férjnek, visszajeleznie sem volt szabad. Elődeink házasságai sem voltak sokszor követésre méltóak. Több kompromisszumot kellett kötniük, több igazságtalanságot elviselniük. 
Ezek, sajnos hozott mintákként itt vannak, energetikai lenyomataik rátelepedve a generációkra, szinte agyon nyomják a lelket. A sok negatív érzelmi energia, mely a hasonló rezgés hatására azonnal aktiválódik, nem hagy sok választási lehetőséget egy-egy párkapcsolati konfliktus békés, netán szeretetteljes lerendezésére. A sértettséget meg kell torolni, az elhanyagoltságot vissza kell adni, törleszteni, haragudni, panaszkodni, idegeskedni...
Vagy van esetleg más út is???
A lélek viselkedésének átfordítása gyönyörű feladat, hatalmas személyiségfejlődéssel jár. Mindenkinek ajánlom, aki szeretné életét saját viselkedésmintái szerint élni, nem pedig az ősök mintája szerint!
Várok szeretettel mindenkit, aki szívesen változtatna a hozzáállásán, ezáltal megváltoztatva sorsát, gyermekei mintáit!

2013. július 18., csütörtök

Nyirokmasszázs


A nyirokrendszer testünk védelmi rendszere. A benne keringő folyadék az immunrendszer védekező bázisa, mely szövetnedv fehérvérsejtekkel telített, melyek létfontosságúak a testbe betolakodó vírusokkal, baktériumokkal szembeni küzdelemben.
A nyirokfolyadék szállítja továbbá a salakanyagokat, bomlástermékeket. Fontos feladata, hogy megtisztítsa a szervezetet ezektől, valamint a gombáktól, toxikus anyagoktól. Ha lelassul, vagy akadályoztatva van, ödémák, nyirokpangások jönnek létre, bevizesedik a szervezet.
Legnagyobb számban a  lágyékban, hónaljban, nyakon, mellkasban találhatók. Igyekszenek felismerni a betolakodókat, beazonosítani őket, majd ellenanyagokat, antitesteket termelni.
Segíthetjük őket ebben a munkában torma fogyasztásával, sok vitamin és nyomelem fogyasztása, szelén, cink, C-vitamin, D-vitamin, kalcium.
A kialakult ödémásodást megfelelő időben még vissza lehet fordítani, nyirokmasszázzsal. Amikor még egészséges a szervezet, nincs a háttérben szív- vagy érrendszeri, esetleg hormonális elváltozás.

Nyirokmasszázs kapcsán hatunk:
a salakanyag elszállítására
a nyirokpangás megszűntetésére
sejt- és szövetregenerációra
bőr- és kötőszövetekre.
Hatására gyorsabban gyógyulnak a sebek, megszűnik az ödéma, aktiválódik az immunrendszer.

Kinek ajánlott?
-túlsúlyosoknak, amikor képtelen a szervezet kiüríteni a folyadékot: méregtelenítő, regeneráló kúra kiegészítéseként
-cellulitisz és alsó végtagi ödéma esetén
-asztma, allergia, visszatérő légúti betegségek, gyulladások  esetén
-migrénes fejfájás esetén
-megelőzés céljából
-stresszes életforma esetén, kiváló nyugtató hatású.

Egy kúra 10 alkalmas, de minimum 6 alkalommal ajánlott,
 hetente kétszer,
 hogy a beindult folyamatok tartósan kiürítésre kerüljenek.

 Kezdeti visszaesés előfordulhat, de azután kiürülnek a salakanyagok, és megszűnik az ödéma, kitisztul az immunrendszer.
Másfél órás egy kezelés,
 mely relaxációs  zene kíséretében,
 kellemes hangulatban zajlik, inkább simítások és pumpáló mozgások közepette,
 elősegítve ezzel a szív munkáját is.
Szeretettel várok mindenkit, aki  igyekszik megőrizni  vagy visszaszerezni az egészségét!

2013. május 8., szerda

Visszatérő, gyötrő gondolatok

A legegyszerűbb folyamatok is ellenségeinkké válhatnak, ha nem tudjuk őket kordában tartani.

Vonatkozik ez a gondolatainkra is. Teljesen természetes, hogy gondolatok cikáznak a fejünkben, míg ébren vagyunk. A probléma akkor kezdődik, ha túl gyorsan pörögnek a gyötrő gondolatok, túl intenzívek, gyorsan váltogatják egymást, vagy intenzív érzelmek járulnak hozzá.

Ezekből egyenesen következik a fizikai test legyengülése, majd megbetegedése, érzelmi téren depresszió, az energiák lefagyása. A rengeteg  "agyalás"  ugyanis rengeteg energiát emészt fel, nem marad az öngyógyításra, az önérvényesítésre.
Ha ez odáig fokozódik, hogy este sem tudunk lepörögni róla, akkor az éjszakáinkat is tönkre teheti. Altató, nyugtató lenne a megoldás, vagy van valami más kiút is?
Ebben az esetben nem tudunk senkit felelőssé tenni, ugyanis a saját gondolatainkat magunknak kell irányítani.     Itt nem sokra megyünk a hibáztatással, idegeskedéssel, csak a nyugalom és higgadtság segít.
Energetikai tisztítások alkalmazásával, jóga gyakorlatokkal, gondolat- kiüresítéssel lehet csillapítani, majd lecsendesíteni a felbolydult tudatot. Ilyenkor szinte érezzük a feszültséget az agyban, az intenzív agymunka hatására.
Június 5-én induló tanfolyamon megtanulhatóak azok a technikák, melyekkel uralni lehet a gondolatokat, tisztítani az energiarendszereket, és némi önismeretre szert tenni. A siker hatására az  önbizalom, önértékelés  növekszik, ez a tanfolyam igazi célja.

A tanfolyamról bővebben a : http:// kinezstudio.hu  -n bővebben lehet tájékozódni.

2013. március 26., kedd

Lefagyott energiák

Biztosan mindenkinek elege van már a hidegből és a havazásból. Nem könnyű az idei télen túllépni, bár mindenki nagyon szeretne már. Vajon mi az oka, hogy az időjárás nem kegyes hozzánk?
Egyes elméletek szerint a Föld természeti jelenségei sokkal jobban összefüggenek az emberek érzelmeivel, tevékenységeivel, mint azt mi gondolnánk.
Ha hideg van egy lakásban, ott bizony megrekedtek a kihűlt érzelmek energiái, esetleg az öröm is hiányzik, és lakóinak a változással is van némi problémájuk.
Ha szétnézünk az országban, tele van bosszankodó, melankolikus, depresszív emberekkel. Egyesekből még a harag is süt, haragszanak a világra, önmagukra, és bizonyos események csak az ő bosszantásukra történnek. Ilyen hangulat hatására nehezen tud a Nap felragyogni, a meleg beférkőzni a bezárt, haraggal teli szívekbe. Ha az időjárás az érzelmeinket tükrözi vissza, akkor igencsak zordak vagyunk, hiába a sok pozitív gondolkodás, pozitív programozás.
Ha nincs a szívünkben hála, öröm, lelkesedés, jeges, lefagyott energiákkal vonjuk be magunkat  -   sugározni már nem is tudjuk, annyi vitalitás sincs az egész mögött   -   és ez tart benn a depresszív állapotban.
Talán az a sok segítő kéz, akik a nemzeti ünnep táján segítettek a bajba jutottakon, hozott némi áttörést, és a törődés, egymásra utaltság megnyitotta valamelyest a szíveket egymás felé. A hóviharban lehetett talán rádöbbenni, hogy a közösség ereje csodákra képes, és milyen nagyszerű dolog egy kinyújtott kezet elfogadni....
Ez már a második nagy ünnepünk, melyen a természet kifejezi nem tetszését....
Hogy mi nem tetszhet a hatalmas Természetnek, Földanyának?
A bennünk keletkezett és folyamatosan erősített érzelmek, egymás iránt, a dolgok történései iránt, a háttérben munkálkodó erők tevékenységei iránt.
Mi lenne, ha ezeket az érzéseket elengednénk, helyette teremtenénk egy kertet a szívünkben?
Talán akkor kegyesebb lenne az időjárás, átmelegedne a szívünkkel együtt.
De, egyedül nem megy...
Ha szívesen változtatna érzésein, hozzáállásán, várom szeretettel!

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok!

2013. február 23., szombat

Önismeret

Személyiségfejlesztés

Mindazok az akadályozó viselkedésminták, melyekkel nap, mint nap szembe kell néznünk, a múltból erednek. Sajnos rengeteg negatív minta van a tudatalattiba bezáródva, és akadálytalanul fejtik ki hatásukat, mindaddig, míg nem tudatosul bennünk, hogy hogyan lehet kiiktatni az életünkből.
Ha már felismertük a rossz, idejétmúlt mintát, az még nem elegendő ahhoz, hogy túllépjünk rajta. Egy felismert tulajdonság, csak kritikai érzékünket növeli, a megoldás még messze van. Számtalan hasonló szituációban találjuk magunkat, mire ráismerünk a mintára.
Sok kellemetlenségtől és kudarctól megóvjuk magunkat, ha szakemberhez fordulunk időben. Ha a környezetünkben lévő emberek folyton visszajeleznek, hogy változtassunk bizonyos hozzáállásunkon, stresszes életformánkon, érdemes utána járni, mert a közvetlen környezet a legjobb tükör az "elállítódásunkra".
Sajnos ilyenkor megtámadva érzi magát Egónk, és azonnal szemben álló lesz, mely csak az elodázást segíti elő. Ragyogó ötletektől vezérelve azonnal visszatámad, és megmagyarázza, nem is bennünk van a hiba, hanem a fél világban, de főleg abban, aki jelezte, valami nincs rendben a hozzáállásunkkal.
Ezeket a hátráltató viselkedésmintákat nagy szeretettel kell fogadnunk, mert hozzávezetnek a lelki fejlődésünkhöz, rávezetnek egy útra, melyen ha elindulunk, bölcsebbé, toleránsabbá, boldogabbá válhatunk, kellő kitartással felvértezve természetesen.
Ha ez megadatik, akkor bizonyos idő után megtaláljuk lelki békénket, nyugalmunkat, elmúlik a magányosság érzése, a szorongás, elfogadjuk az élet kihívásait, feszültségmentesek leszünk. Sok munka szükséges hozzá, de a végeredmény miatt megéri, az élet békében és nyugalomban sokkal kellemesebb leélni, mint feszültségben, stresszben.
Szeretettel várok mindenkit egyéni vagy csoportos önismereti  foglalkozásokra, aki szeretne harmóniát, nyugalmat az életébe.

Csoportos foglalkozás indul Érden:

2013. március 13-án 10 órakor.

Egy alkalom 3000.- Ft.

bővebb infó kinezstudio.hu
kineziologiastudio.com  található

2013. január 6., vasárnap

Újévi teendők

Sok szeretettel kívánok mindenkinek nagyon boldog Újévet!
Az elmaradt világvége megerősített mindenkit abban, hogy Gaia Földanyánk szeret minket, nem akar elpusztítani bennünket, sőt igazából nagy szüksége van a hatékony, átgondolt, tervszerű hozzáállásra, mellyel megóvhatjuk értékeit.
Ha vigyázunk rá, bízik bennünk, és nagyon sok csodálatos áldásában lesz részünk. Akik növényekkel, állatokkal, földekkel foglalkoznak nap, mint nap átélhetik ezeket  a csodákat. A földön előforduló katasztrófákat - kevés kivétellel - egyébként sem szoktuk előre észrevenni.
A maja naptár szerint új földév kezdődik, egy kb. 26 ezer éves ciklus lejárt, jön egy következő időszak. Az a kérdés, ők honnan tudták ezt, amikor technikailag jóval fejletlenebbek voltak, mint mi, kevésbé voltak képzettek, mégis honnan voltak ilyen információik és hogy-hogy jártasabbak voltak a csillagászatban, mint mi? Honnan volt a tudásuk? Érdemes ezen elgondolkodni...
Az év végi számvetés, sorselemzés, ha elmaradt, érdemes most megtenni,

 •  mi az amit sikerült elérni,
 •  előző évhez képest megvalósítani, 
 •  hol maradtak függőben a dolgaink,
 •  hol kell újra nekirugaszkodni, mert korábban feladtunk valamit
 •  hol tévesztettünk célt,
 •  mi az, amiért hálásak lehetünk,
 •  mi az, amit jobb, ha elfelejtünk?
Ha elemezzük a dolgainkat, sokszor olyan összefüggéseket is tapasztalunk, melyek év közben elkerülték a figyelmünket, csak így visszatekintve látjuk át jobban a háttérben munkálkodó erők tevékenységét. Érdemes hálásnak lenni, ezekért a láthatatlan segítségekért, sok felesleges dologtól megóvtak bennünket!
Ezután jöhet az idei évben megvalósítandó dolgok listája, jobb, ha tűzünk ki célokat, egyes nézetek szerint, a megemelkedett földi rezgésszám miatt, sokkal több csodában lesz részünk, mint eddig, és sokkal hamarabb elérjük a céljainkat, mint az utóbbi években.... Így legyen!
Mindenesetre, ha van célunk, akkor van, ami megvalósuljon. Érdemes kitűzni 

 • nagyon fontos,
 • kevésbé fontos, 
 • jó lenne, ha....   

célokat, majd év végén megnézni, melyikre mennyi energiát szántunk, és mi valósult meg belőle? Érdekes felfedezésben lesz majd részünk!
Jó munkát kívánok a lélekelemzéshez, sok szép élményt önMagunk felfedezéséhez, az önismerethez. Ha esetleg valakinek ebben segítségre van szüksége, szeretettel várom hívását!